βТеперь доступен рыночный скоринг по юридическому лицу.

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ САЙЛАУ СЕРИКОВА ГОРОДА ЕСИЛЬ С ПРИШКОЛЬНЫМ ИНТЕРНАТОМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Основное и общее среднее образование

Информация об организации

Полное название организации RU
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ САЙЛАУ СЕРИКОВА ГОРОДА ЕСИЛЬ С ПРИШКОЛЬНЫМ ИНТЕРНАТОМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Название организации KZ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІНІҢ ЕСІЛ ҚАЛАЛЫҚ САЙЛАУ СЕРІКОВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІ МЕКТЕП ЖАНЫНДАҒЫ ИНТЕРНАТЫМЕН
Название организации EN
SREDNYAYA SHKOLA IMENI SAYLAU SERIKOVA GORODA ESIL' S PRISHKOL'NYM INTERNATOM OTDELA OBRAZOVANIYA ESIL'SKOGO RAYONA AKMOLINSKOY OBLASTI
Статус
Загрузка...
Организационно-правовая форма
Коммунальное государственное учреждение
Адрес
Акмолинская область, Улица Динмухаммеда Конаева, 7
БИН
960740000975
Основной вид деятельности
85310 : Основное и общее среднее образование
Размер предприятия
Средние предприятия
Код КАТО
114820100
Дата регистрации
19.07.1996
Регистратор
Министерство юстиции Республики Казахстан
Юрисдикция
Казахстан

Контакты

Вид деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД
85310
Основное и общее среднее образование
Дополнительные виды деятельности

Структура организации

Форма собственности
Загрузка...
Участие государства в уставном капитале
Загрузка...
Количество сотрудников
от 101 до 150 чел.

Финансы

Оценочная годовая выручка
░░░░░░░░ ₸
Плательщик НДС
Загрузка...
Задолженность по налогам и таможенным платежам
Загрузка...
Налоговая задолженность
Загрузка...
Имущество
Загрузка...

Налоговые отчисления

Сумма налоговых отчислений
Загрузка...
По годам
Загрузка...

Участие в Государственных закупках

В реестре участников Госзакупок
Загрузка...
В реестре недобросовестных участников госзакупок
Загрузка...
Поставщик Самрук-Казына
Загрузка...
Недобросовестный поставщик Самрук-Казына
Загрузка...

Деятельность

В реестре отечественных товаропроизводителей
Загрузка...
Имеет сертифицированные товары
Нет
В реестре таможенных деклараций
Загрузка...

Лицензии

Государственные контракты

Вакансии

Связи

Расположенные по тому же адресу
Загрузка...
Имеющие того же руководителя
Загрузка...
Имеющие руководителя в качестве участника (учредителя)
Загрузка...

Судебные дела

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Исполнительные производства

Загрузка...

Риски и благонадежность

В списке должников, временно ограниченных на выезд из РК
Загрузка...
В реестре лжепредпринимателей
Загрузка...
Налогоплательщики, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
Загрузка...
Исполнительные производства
Загрузка...
В реестре банкротов или на стадии банкротства
Загрузка...
Связан с финансированием терроризма
Загрузка...
Нет в списке исключенных из перечня финансирования терроризма
Загрузка...
В списке педофилов (совершивших насильственные действия)
Загрузка...

Административные штрафы

Загрузка...

Розыск

В розыске должников по исполнительным документам
Загрузка...
В розыске должников по алиментам
Загрузка...
В уголовном розыске
Загрузка...
В розыске без вести пропавших лиц
Загрузка...

Аресты

Арест на банковские счета
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Запрет на регистрационные действия ЮЛ/ФЛ
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

История изменений

Регистрационные действия
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Упоминания предприятия и руководителя

Описание

Компания СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ САЙЛАУ СЕРИКОВА ГОРОДА ЕСИЛЬ С ПРИШКОЛЬНЫМ ИНТЕРНАТОМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес: Акмолинская область, Улица Динмухаммеда Конаева, 7.
Организации присвоены БСН 960740000975, ОКЭД 85310, КРП Средние предприятия (101-150) (от 101 до 150 чел.)(215), КАТО 114820100.
Основным видом деятельности является "Основное и общее среднее образование".
Руководитель - Бирназаров Нурмагамбет Жагипарович.

Получите расширенный отчет о текущей компании

Мы предоставим вам отчет с 20 государственных реестров, 5 международных реестров, 11 интернет-ресурсов по деятельности компании.
Учредители и участники предприятия
Все регистрационные действия
Последние внесенные изменения в учредительные документы юридического лица
Учрежденные организации, филиалы или представительства
Судебные дела с участием предприятия, руководителя и учредителей
Наличие арестов на счетах и имуществе
Контакты (при наличии)
Финансы
Проверка на 15 факторов риска
Аффилированность и связи

Похожие компании

Загрузка...